X ปิด
X ปิด

050463

0404631

030463

020463

010463

71162

611624

611623

611622

611621รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2563


นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2563


การประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2563


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯพัฒนาซอยศรีธามา

  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯแนะนำร้านค้า ลงทะเบียน ไทยชนะ

  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯตัดหญ้า ศาลาประดูหก

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน     รายงานสรุปรายจ่ายจริง
    ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER