X ปิด
X ปิด

71162

611624

611623

611622

611621

61162

51162

41162

11162

1310623รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2563


นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมจัดหาแนวทางปฎิบัติการเฝ้าระวัง มาตรการ การดำเนินงาน การค้นหา และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนครศรีธรรมราช ของดการออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส VOVID 19 ทั้งนี้หากประชาชนต้องการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่าน สามารถใช้บริการได้ที่ สถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-358292


ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
  

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณซอยดิงดง และตรวจสอบ ท่อเมนขนาด 10 นิ้ว ที่เกิดการรั่วซึ่ม บริเวณหมู่บ้านขวัญนคร และบริเวณหลังร้าน ส การช่่าง

  

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ฉีดล้างบริเวณหน้าที่พักผู้โดยสารหน้าโรงบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

  

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดพ่น ทำความสะอาด ล้างพื้น และฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน     รายงานสรุปรายจ่ายจริง
    ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER