ประกาศเทศบาล
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการบุญสารทเดือนสิบ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมูลผ่าน QR CODE ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ พร้อมดำเนินการติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารรวมใจภักดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้รวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดต้ังเครื่องสักการะเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รายการ โดย   
-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดต้ังเครื่องสักการะเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รา   

 ดูข้อมูลทั้งหมด


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER