หนังสือภายใน


ลำดับที่
ชื่อเอกสารออนไลน์
วันที่ลงประกาศ
1 ตัวอย่างขอใช้รถยนต์ราชการสังกัดกองการแพทย์ 18-07-2019 16:23:29
2 ตารางส่งใบเบิก 13-12-2018 08:57:48
3 ใบเบิกศูนย์นอก (1) 06-12-2018 14:45:29
4 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 14-07-2018 14:21:32
5 แบบฟอร์ม HospProfileTemplate 2018 14-07-2018 14:22:06
6 แบบฟอร์มการให้คะแนน Scoring Guideline HA Standard 2018 14-07-2018 14:04:50
7 แบบฟอร์มการประเมิณตนเอง SAR 2018 14-07-2018 14:04:11
8 13ฟอร์มซ่อมพัสดุกองการแพทย์ 22-06-2018 09:18:58
9 12ฟอร์มขออนุญาตใช้รถพยาบาล 22-06-2018 09:18:38
10 11 ฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 22-06-2018 09:15:34
11 10สัญญาการยืมเงิน 22-06-2018 09:13:42
12 9ฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 22-06-2018 09:13:28
13 8ใบขอรับเงินค่าตอบแนนสำหรับเจ้าหน้าที่ 21-06-2018 11:03:30
14 7ฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว รพ 21-06-2018 10:50:38
15 6ฟอร์มขอลงทะเบียนลายนิ้วมือ 21-06-2018 10:50:22
16 5หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 21-06-2018 10:00:39
17 4คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้น 21-06-2018 09:46:25
18 3ฟอร์มขอลดหย่อนภาษี 21-06-2018 09:45:54
19 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา 21-06-2018 08:57:27
20 เอกสารประกอบการจัดทำระบบทะเบียนบุคลากร สำหรับการรักษาพยาบาล 21-06-2018 08:35:23
21 ฟอร์มลาออกจากราชการ 20-06-2018 10:34:34
22 ฟอร์มประเมินการทำงาน 20-06-2018 10:32:37
23 ใบสมัครงาน 20-06-2018 10:31:46
24 ใบเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 20-06-2018 10:30:58
25 ใบเบิกเงินการศึกษาบุตร พนง. ส่วนท้องถิ่น 20-06-2018 10:28:58
26 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 20-06-2018 10:27:48
27 ใบเบิกของ 20-06-2018 10:21:53
28 คำร้องทั่วไป 20-06-2018 10:25:35
29 ใบลาป่วย 20-06-2018 10:26:03
30 ใบลาพักผ่อน 20-06-2018 10:26:18

คำสั่งทั้งหมด 30 หน้าที่ 1