หนังสือภายใน


ลำดับที่
ชื่อเอกสารออนไลน์
วันที่ลงประกาศ
1 ใบเบิกของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (งานธุรการ) 15-11-2019 13:17:15
2 ใบเบิกของพัสดุทั่วไป 15-11-2019 13:16:32
3 ตารางการส่งใบเบิก 22-10-62 22-10-2019 08:32:15
4 ใบเบิก ER Ward01 22-10-62 22-10-2019 08:31:21
5 ใบเบิกศูนย์นอก22-10-62 22-10-2019 08:29:37
6 ขอชี้แจงการไม่สแกนนิ้ว 26-07-2019 13:55:34
7 ตัวอย่างขอใช้รถยนต์ราชการสังกัดกองการแพทย์ 18-07-2019 16:23:29
8 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 14-07-2018 14:21:32
9 แบบฟอร์ม HospProfileTemplate 2018 14-07-2018 14:22:06
10 แบบฟอร์มการให้คะแนน Scoring Guideline HA Standard 2018 14-07-2018 14:04:50
11 แบบฟอร์มการประเมิณตนเอง SAR 2018 14-07-2018 14:04:11
12 13ฟอร์มซ่อมพัสดุกองการแพทย์ 22-06-2018 09:18:58
13 12ฟอร์มขออนุญาตใช้รถพยาบาล 22-06-2018 09:18:38
14 11 ฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 22-06-2018 09:15:34
15 10สัญญาการยืมเงิน 22-06-2018 09:13:42
16 9ฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 22-06-2018 09:13:28
17 8ใบขอรับเงินค่าตอบแนนสำหรับเจ้าหน้าที่ 21-06-2018 11:03:30
18 7ฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว รพ 21-06-2018 10:50:38
19 6ฟอร์มขอลงทะเบียนลายนิ้วมือ 21-06-2018 10:50:22
20 5หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 21-06-2018 10:00:39
21 4คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้น 21-06-2018 09:46:25
22 3ฟอร์มขอลดหย่อนภาษี 21-06-2018 09:45:54
23 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา 21-06-2018 08:57:27
24 เอกสารประกอบการจัดทำระบบทะเบียนบุคลากร สำหรับการรักษาพยาบาล 21-06-2018 08:35:23
25 ฟอร์มลาออกจากราชการ 20-06-2018 10:34:34
26 ฟอร์มประเมินการทำงาน 20-06-2018 10:32:37
27 ใบสมัครงาน 20-06-2018 10:31:46
28 ใบเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 20-06-2018 10:30:58
29 ใบเบิกเงินการศึกษาบุตร พนง. ส่วนท้องถิ่น 20-06-2018 10:28:58
30 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 20-06-2018 10:27:48
31 ใบเบิกของ 20-06-2018 10:21:53
32 คำร้องทั่วไป 20-06-2018 10:25:35
33 ใบลาป่วย 20-06-2018 10:26:03
34 ใบลาพักผ่อน 20-06-2018 10:26:18

คำสั่งทั้งหมด 34 หน้าที่ 1