หนังสือภายใน


ลำดับที่
ชื่อเอกสารออนไลน์
วันที่ลงประกาศ
1 ทบทวน 12 กิจกรรม 28-08-2017 11:21:51
2 CQI_EWSส่งสสจ 28-08-2017 11:14:08
3 แบบฟอร์มCQI 28-08-2017 11:13:52
4 เอกสารกรณีไม่สามารถสแกนนิ้วลงเวลาได้ 02-06-2017 13:14:37
5 แบบฟอร์มรายงานการอบรม 28-03-2017 08:55:53
6 แผนยุทธศาสตร์ แผน 4 ปี ของโรงพยาบาล ปี 2561-2564 08-12-2016 14:35:49
7 ตัวอย่างการเขียนโครงการ 08-12-2016 12:56:49
8 ใบเบิกเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 25-11-2016 07:10:09
9 ระบบฐานข้อมูล ก.พ.7 19-10-2016 12:40:15
10 สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 03-08-2016 12:25:42
11 แบบมอบหมายงานพนักงานจ้างตามภารกิจ 03-08-2016 12:24:55
12 เลขที่ตำแหน่ง - ชื่อตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 01-08-2016 12:22:15
13 (3)แบบประเมินลูกจ้างประจำ 01-08-2016 06:54:30
14 (3)แบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ 01-08-2016 06:54:51
15 (3)แบบประเมินข้าราชการ 01-08-2016 06:55:07
16 (2)ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ตามโครงการ 26-07-2016 14:05:36
17 (1)ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 26-07-2016 11:37:47
18 template powerpoint 03-06-2016 10:14:29
19 แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงไปอบรม 09-02-2016 09:23:04
20 FM.SP.005.00แบบฟอร์มแผนกำกับงาน ประจำปี 09-02-2016 09:22:49
21 FM.SP.004.00แบบฟอร์มโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบ2557.pdf 09-02-2016 09:22:29
22 FM.SP.003.00แบบสรุปแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 09-02-2016 09:22:08
23 FM.SP.002.00 แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ 09-02-2016 09:21:44
24 FM.SP.001.00 แบบฟอร์มโครงการ 09-02-2016 09:19:41
25 ใบรับรองการเข้ารักษาพยาบาล 13-01-2016 11:58:46
26 ใบขอใช้ห้องประชุม/โน๊ตบุค 15-11-2017 11:50:58
27 หรือสือสัญญายืมเงิน 13-01-2016 11:57:52
28 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 13-01-2016 11:57:30
29 ใบขออนุญาติใช้รถพยาบาล 13-01-2016 11:57:06
30 ใบขออนุญาตซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13-01-2016 11:56:38
31 ใบขออนุญาตซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร 13-01-2016 11:55:53
32 แบบขอบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล(ประกันสังคม) 13-01-2016 11:54:52
33 ใบสัญญายืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13-01-2016 11:53:12
34 ใบบันทึกข้อความส่งซ่อม 13-01-2016 11:54:22
35 ใบเบิกของ 13-01-2016 11:48:43
36 ใบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ 13-01-2016 11:48:09
37 ใบขอยกเลิกวันลา 13-01-2016 11:47:41
38 ใบลาพักผ่อน 13-01-2016 11:47:20
39 ใบลากิจ ลาป่วย 13-01-2016 11:44:42
40 ใบสมัครงาน 13-01-2016 11:40:20

คำสั่งทั้งหมด 40 หน้าที่ 1