X ปิด
X ปิด

050463

0404631

030463

020463

010463

71162

611624

611623

611622

611621รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563


นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
  

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ พร้อมเก็บกองกิ่งไม้ ณ ซอยพระนารายณ์

  

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ล้าง ทำความสะอาดทางเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( ตลาดสดคูขวาง )

  

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ พัฒนาถนนท่าช้าง

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน     รายงานสรุปรายจ่ายจริง
    ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER