X ปิด
X ปิด

71162

611624

611623

611622

611621

61162

51162

41162

11162

1310623นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก อายุ6 เดือน- 5ปี (ครั้งที่3/2563)


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังและบันทึกข้อตกลงMOU ระหว่าง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) กับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาทำถนนเพื่อใช้สัญจรเป็นการชั่วคราว


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2563


เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่สถานศึกษา


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563


ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
  

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีกําจัดยุงลายในซ.แม่อ่างทอง (พื้นที่ชุมชนหน้าพระธาตุ)

  

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีกําจัดยุงลายในซ.ดํารงค์อุทิศ (หลังตลาดสดคูขวาง)

  

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อเมน ขนาด 6 นิ้วแตก ข้างอู่หนึ่งกลการถนนกระโรม

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน     รายงานสรุปรายจ่ายจริง
    ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER