Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
804
28-05-2020 15:48:31
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
803
28-05-2020 15:42:02
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2563
802
28-05-2020 15:30:10
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2563
801
27-05-2020 15:46:02
    การประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2563
800
27-05-2020 13:21:01
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
799
26-05-2020 23:14:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
798
26-05-2020 18:17:09
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ สำหรับใช้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19
797
26-05-2020 18:17:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
796
22-05-2020 15:51:12
    การประชุมปฏิบัติการ ครูต่างชาติโปรแกรม English For Child (EFC) ทุกระดับชั้น เพื่อติดตามการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
795
20-05-2020 20:06:31
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4
794
20-05-2020 15:53:16
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
793
20-05-2020 14:32:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนออนไลน์ ทุกระดับชั้น ผ่านโปรแกรม Open Broadcaster Software ( OBS) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
792
19-05-2020 15:42:49
    แจ้งการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00
791
19-05-2020 12:11:58
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา
790
18-05-2020 16:09:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบชุดการเรียนรู้ช่วงCOVID-19
789
15-05-2020 19:59:33
    นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เพื่อล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส covic-19 ให้กับประชาชน
788
14-05-2020 12:14:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
787
13-05-2020 20:04:05
   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกับกองทัพภาคที่4 เพื่อล้าง ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสcovic-19
786
12-05-2020 16:26:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาลนคนนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
784
08-05-2020 16:38:22
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มัสยิดกุตบุตดีน ชุมชนทุ่งจีน เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

รวมทั้งหมด 752 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 38 Next »

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :