โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมรา่ช จัดโครงการพัฒนศักยภาพ บุคลากร (OP) เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมรา่ช จัดโครงการพัฒนศักยภาพ บุคลากร (OP) เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560

        โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมรา่ช จัดโครงการพัฒนศักยภาพ บุคลากร (OP) เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงพยาบาลในด้านการให้บริการ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมกระบวนการทางความคิดในด้านการคิดบวก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 192 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  03-07-2017 11:02:18
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช