ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3463


เรื่อง : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอง 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด :

           ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายกรมการศาสนา ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจาย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้กระทรวงวัฒนธรรมทราบว่า สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกจะนำเสนอเรื่องข้างต้น เพื่อให้ที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 ซึ่งกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2562 พิจารณา ซึ่งภายหลัง จากที่ได้รับการรับรองจากการประชุมสมัยสามัญฯ เรียบร้อยแล้ว ยูเนสโกจะดำเนินการประกาศยกย่องรายชื่อบุคคลสำคัญต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ประจำปีงบประมาณ 2562 บรรลุผลสำเร็จ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับทราบชีวประวัติหลักธรรมคำสอน และปฏิทาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อน้อมนำมาประพฤติ ปฏิบัติ อันเป็นการร่วมลำลึกถึงความสำคัญที่ประเทศไทยได้เสนอรายชื่อไปยังองค์การยูเนสโก โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ และร่วมเผยแพร่เว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.th
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7531-0057 และ 0-7535-8336

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7531-0057 และ 0-7535-8336

ประกาศเมื่อวันที่ :

18-09-2019 23:10:37

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช