ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3464


เรื่อง : การใช้งานระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนโดย Application “NST CCTV Alam 4 U”

รายละเอียด :

           ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดทำระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนโดย Application ชื่อ “NST CCTV Alarm 4 U” ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแจ้งเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่คณะผู้บริหารของเทศบาลฯ และเป็นช่องทางคืนข้อมูลเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ ประชาชนได้
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความอนุเคราะห์ท่าน เผยแพร่ QR Code ของ Application เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการใช้งานแก่หน่วยงานในสังกัดของท่าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจข่าวสารทางด้านงานอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด โดยขอให้ท่านช่วยดำเนินการ
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง โทรศัพท์ 0-7535-6549

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง โทรศัพท์ 0-7535-6549

ประกาศเมื่อวันที่ :

08-10-2019 15:47:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช