ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3465


เรื่อง : การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณีไทย งานลอยกระทง

รายละเอียด :

           ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0 กระทรวงวัฒนธรรมจึงกำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเดินหน้านโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม โดยมุ่งสร้างรายได้ จากการต่อยอดทุนและมรดกทางวัฒนธรรมโดยเน้น 5 (5F) ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (Film) การออกแบบและแฟชั่น (Fashion) มวยไทย เทศกาลประเพณี และอาหารไทย ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีในส่วนภูมิภาคในเทศกาลและประเพณีที่สำคัญในเดือนพฤศจิกายน 2562 คือประเพณีลอยกระทงนั้น
เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศกาลประเพณีสำคัญ ให้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงในส่วนภูมิภาค โดยพิจารณานำกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณีไทย ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-11-2019 15:16:15

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช