แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แจ้งผลการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2558


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER