วิสัยทัศน์ (Vision)   พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

       โรงพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ เป็นเลิศด้านบริการ ได้มาตรฐานคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

        บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ภายใต้บริบทของเทศบาล

ยุทธศาสตร์

       ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศให้เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
       ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายเพื่อบรูณาการ การบริการด้านสุขภาพของชุมชนเมือง เขตเทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

       IP1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีความยืดหยุ่นและตรวจสอบได้
       IP2. พัฒนาการจัดการความรู้เชิงระบบเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
       C1. เพิ่มศักยภาพระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญและความเสี่ยงสูง HT, DM, DHF, Acute MI, Acute Stroke
       C2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
       C3. เสริมสร้างระบบการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับผลงานและผู้รับบริการเพื่อสร้างความภักดีต่อองค์กร
       F1. การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
       LG1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการบุคลากรเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร

ค่านิยม

       “ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม บริการด้วยหัวใจ อุดมความรู้ คู่มาตรฐาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายพัฒนาคุณภาพ

       1. ให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
       2. มุ่งเน้นความปลอดภัย ทั้งของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และประชาชนในชุมชน
       3. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ในการให้บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักสิทธิผู้ป่วย
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
       5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เข็มมุ่ง: ปี2558-2559

       1. SAFETY กลุ่มโรคสำคัญและเสี่ยงสูง (DM, HT, DHF, Acute MI, Acute Stroke)
       2. BEST SERVICE

เข็มมุ่ง: ปี 2560

       พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ชุมชนเข้มแข็ง